TỔ CHỨC
Sáng Lập Viên
 • Trần Dũ
 • Lý Kim Vân
 • Toàn Cao Phan
 • Tào Vinh Quang
 • Quách Nhất Danh
 • Quách Thành (Tony)

 Ban Cố Vấn 
 • L.S Nguyễn Quốc Bảo
 • Trần Dũ
 • Trần Bá Lang
 • Trần Đình Quang

Ban Chấp Hành
 • Hội Trưởng: Sơn Rotha
 • Phó H.T Nội Vụ: Trần Hạnh Ngọc
 • Phó H.T Ngoại Vụ: Nguyễn Tần
 • Phó H.T Tài Chánh: Quách Triều Tiến
 • Phó H.T Phát Triển: Nguyễn Quang Huy
 • Tổng Thư Ký: Võ Thành Ngoan
 • Thủ Quỹ: Quách Triều Tiến
 • Trưởng Ban T.T Báo Chí: Phan Trường Ân
 • Trưởng Ban Văn Nghệ: Nguyễn Thị Kim Lang

Đại Diện Vùng
 • East Los Angeles: Xón Khưu
 • West Los Angeles: Trần Văn Lành
 • Pomona: Điền Nhơn
 • San Fernando Valley: Lý Ngọc Chương
 • San Diego: Trần Ngọc Phú

Mọi Chi Tiết xin Liên lạc
 • Sơn Rotha: 714.618.1830
 • Trần Hạnh Ngọc: 562-923-2081
 • Quách Triều Tiến: 626-354-8312
 • Nguyễn Tần: 714-487-2247
 • Võ Thành Ngoan: 714-657-2333
 • Nguyễn Quang Huy: 714-892-1351
 • Nguyễn Thị Kim Lang: 714-928-7885
 • Trần Văn Lành: 626-780-6519
 • Trần Ngọc Phú: 619-255-6026
 • Điền Nhơn: 909-450-1471