TỔ CHỨC
Sáng Lập Viên
 • Trần Dũ
 • Lý Kim Vân
 • Toàn Cao Phan
 • Tào Vinh Quang
 • Quách Nhất Danh
 • Quách Thành (Tony)

Cố Vấn Pháp Luật
 • L.S Nguyễn Quốc Bảo

Ban Chấp Hành
 • Hội Trưởng: Tran Dinh Quang
 • Phó H.T Nội Vụ: Trần Bá Lang
 • Phó H.T Ngoại Vụ: Trần Đình Quang
 • Phó H.T Tài Chánh: Quách Triều Tiến
 • Phó H.T Kế Hoạch: Trần Hạnh Ngọc
 • Phó H.T Phát Triển: Chị Lý Kim Vân
 • Tổng Thư Ký: Son Rotha
 • Thủ Quỹ: Nguyễn Hoàng Vân
 • Trưởng Ban T.T Báo Chí: Tô Kiều Phương

Đại Diện Vùng
 • East Los Angeles: Xon Khưu
 • West Los Angeles: Bác Sĩ Lê Hồng Sơn
 • Long Beach: Nguyễn Văn Long
 • San Bernadino: Tống Thành Trung
 • San Fernando Valley: Lý Ngọc Chương
 • San Diego: Trần Ngọc Phú

Mọi Chi Tiết xin Liên lạc
 • Trần Bá Lang: 714.549.1436
 • Trần Hạnh Ngọc: 562.923.2081
 • Sơn Rotha: 714.618.1830
 • Trần Ngọc Phú: 714.636.1440